top of page

Adatvédelmi tájékoztató

az EJROK Egri Általános Iskola adatkezeléséről

 

Adatkezelő megnevezése

 

 

Jogszabályi háttér

Az Ejrok Egri Általános Iskola  keretében gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 • A gyermek egészségügyi tünetmentességére vonatkozó adatok tekintetében: 12/1991. (V.18.) NM rendelet.

Az iskolát látogató személyek adatkezelése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat adatkezelés célja (a félkövérrel írt adatok megadása a táborozásban való részvételhez kötelező):

Ön szabadon eldöntheti, hogy az adatfelvételi kérdőíven mely személyes adatait adja meg. Az kötelező adatok kitöltésének elmulasztása azzal járhat, hogy a rendezvényt szervező nem tudja elfogadni az regisztrációt táborozásra.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint a gyermek egészségügyi tünetmentességére vonatkozó adatok tekintetében a 12/1991. (V.18.) NM rendelet. A részvételi szándék jelzésének feltétele, hogy Ön megadja fenti táblázatban szereplő kötelező adatokat.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adott eseményt követő 8 munkanapig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés megszüntetését (a részvételi szándék lemondását) a mozaiktanodaeger1@gmail.com e-mail címre történő kérelmével a jelentkezésnél megadott e-mail címről teheti meg.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat az Alapítvány, illetve a táborok szervezéssel megbízott munkatársai kezelik, kizárólag a táborozás szervezéséhez, lebonyolításához tartozó feladataik ellátása során. Sem az Alapítvány, sem az táborozás szervezője nem adja át az Ön személyes adatait harmadik félnek. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag statisztikai célra hasznosítja.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Alapítványunk, illetve a táborok szervezésével megbízott munkatársai az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti. Az Alapítvány  az Önként megadott adatokat az Alapítvány által üzemeltett szervereken tárolja, végül a tábort követő 30 munkanapon belül megsemmisíti, és a megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel. Az Alapítvány az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az adatok megsemmisítése nem érinti a résztvevői létszám igazolásához szükséges adatok megőrzését.

Az Alapítvány és a szervezők megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog,

 • helyesbítéshez való jog,

 • törléshez való jog.

 

Tájékoztatás-kéréshez való jog

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Alapítványtól és a szervezőtől a következőkről:

 • mely személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési céllal,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli.

Az Ön kérésének az Alapítvání 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy az Alapítvány nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatait módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott gyermeke vagy a jelentkezés során megadott személyek bármilyen adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

 

Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Alapítvány által a részvételi szándék jelzésével kapcsolatban tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Alapítványt a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége:

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +361 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

1233347_655096504509721_147033855_n.jpg
bottom of page