top of page

MOZAIK SULI FOTÓPÁLYÁZAT 2022

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

EJROK Egri Általános iskola (3300 Eger, Deák Ferenc u. 19.) a továbbiakban: "Szervező") meghirdeti a “Mozaik Suli Fotópályázat 2022” fotópályázatot (továbbiakban: "Fotópályázat").

A jelen Szabályzat elérhetősége: https://mozaikeger.hu/fotopalyazat2022 aloldalon.

 

 

2./ Pályázó:

 

A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban:

„Pályázó”):

a.) a pályázat benyújtásának időpontjában az EJROK Egri Általános Iskola (Mozaik Suli) hallgatója

b.)     a fotópályázat ideje alatt érvényes pályázatot nyújt be a: https://mozaikeger.hu/fotopalyazat2022 oldalon és

c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.

 

3./ A Fotópályázat időtartama:

A Fotópályázat 2022.02.14-én 08:00 órától 2022.05.20. napjának 23:59 órájáig tart. Ezen időszak alatt lehet érvényesen Pályázatot benyújtani.

A beküldött Pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2022. június 5-ig. A nyertesek névsora 2022. június 06-án kerül feltüntetésre a www.mozaikeger.hu honlapon, valamint az intézményen belül megtartott díjátadó ünnepségen, mely során a nyeremények átadásra kerülnek.

A közönség szavazás 2022. május. 20.-tól 2022. június 5-ig tart.

4./ A Fotópályázatra várt fotóművészeti alkotások témái:

‐     Környezetem

‐     Természet és táj

‐     Portré

‐     Valami, ami megtetszett

A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek nem a Pályázó által megjelölt témát ábrázolják.

5./ A Fotópályázat szabályai

5.1 A pályázat nyitott minden a 2./ pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére. Nevezési, regisztrációs stb. díj nincs.

5.2 Pályázati témánként egy Pályázó kizárólag három (3) fotót küldhet be pályaműként.

5.3 A Pályázó a pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot benyújtani nem lehet, valamint Pályázatot kizárólag saját néven lehetséges beküldeni, így az álnéven vagy művésznéven történő beküldés nem lehetséges.

 

Pályázó kizárólag a https://mozaikeger.hu/fotopalyazat2022 weboldalon keresztül nyújthatja be Pályázatát.

 

5.4 A Pályázat benyújtása során a pályázati űrlapon meg kell adnia az alábbi adatokat (továbbiakban: Pályázat):

 

  • Teljes név

  • E-mail cím: a Pályázó által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail címhez, csak egy regisztráció kapcsolódhat.

  • A pályázó évfolyama

  • A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotás címe.

  • A 4./ pontban részletezett témák közül a Pályázó által kiválasztott és a Pályázatához rendelt téma.

 

A pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotást a fenti adatok megadásával egyidejűleg köteles a Pályázó az online felületre a jelen szabályzatban meghatározott formában feltölteni.

 

A Pályázó a fotópályázat időtartama alatt igényelheti korábban beküldött pályázatának törlését, az erre kijelölt űrlap segítségével. A pályázat időtartama alatt, de legkésőbb 2022. május 20-ig a feltöltött pályázatok törölhetőek.

A beérkezett és jelen részvételi szabályzatnak megfelelő, díjazott fotóművészeti alkotások szerzőinek névsorát a Szervező közzéteszi a https://mozaikeger.hu/fotopalyazat2022 oldalon.

 

5.5 Pályázók tudomásul veszik, hogy a szervező nem köteles a zsűri által adott pontszámokról tájékoztatást adni.

 

5.6 A Pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotásokkal szemben támasztott formai/technikai

követelmények:

  • A fotót JPG kiterjesztésű file formátumban kell feltölteni a https://mozaikeger.hu/fotopalyazat2022 aloldalon elérhető pályázati űrlap segítségével.

  • A Fotópályázatra beküldhető fotó hosszabbik maximum mérete 15 Mb lehet.

  • A digitális utómunka engedélyezett (vágás, telítettség, kontraszt, görbék, stb.)

  • Pályázni színes és fekete-fehér pályaművel is lehetséges.

 

5.7 A Fotópályázaton nem lehet olyan fotókkal részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon díjat nyert el, illetve újságban nyomtatásban vagy digitálisan, illetve honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalakon, blogokon megjelentek nyilvánosan. (A Pályázó saját, személyes honlapjára feltett fotó és a Pályázó közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem számít nyilvános megjelenésnek.)

 

5.8 A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Pályázók fotóművészeti alkotásaik beküldésével kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni joggal. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.

A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között

 

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;

 

(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,

 

(c) reklámot,

(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat,

(e) politikai tartalmú, diszkriminatív, gyűlöletkeltő, rasszista, bárki nemi orientációját vagy vallási hovatartozását sértő tartalmat

(f) vízjelet.

5.9 Amennyiben a fotón más, vagy a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy rendelkezik ezen személy(ek)nek a fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. Amennyiben a benyújtott fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.10 Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.

5.11 A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő fotókat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül (földrajzilag) felhasználja a szerző nevének feltüntetésével a www.mozaikeger.hu oldalon, a Mozaik Suli közösségi média felületein és a Fotópályázatról készülő esetleges nyomtatott katalógusban, naptárban, ajándékkártyán, kiállításon felhasználja.

5.12 A Pályázók tudomásul veszik és díjkövetelés nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy benyújtott fotóikból nagyítások készüljenek a Fotópályázat és a Pályázó nevének feltüntetésével és azok a Szervező székhelyén a Fotópályázat népszerűsítése érdekében bármikor kiállításra kerül(het)nek.

5.13 A Pályázat benyújtásával a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben Pályázata nyer – részére juttatandó külön ellenszolgáltatás nélkül – úgy fotókat és szöveget tartalmazó, ill. mozgóképi anyag készülhet róla.

 

 

6./ A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotások zsűrizése

 

6.1 Csak az érvényes Pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé. Érvényes Pályázatnak az minősül, amelyet a Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be.

A Pályázatokat a Szervező által felkért, a fotózás gyakorlatában jártas szakemberek  bírálják el. A Szervező a zsűritagok nevét a https://mozaikeger.hu/fotopalyazat2022 weboldalon közzéteszi.

6.2 A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett Pályázatokat. A zsűri minden tagja meghatározott számú pontot adhat egy-egy fotóra. A fotók sorrendjét a zsűri tagjai által adott pontszámok összesített eredménye határozza meg.

 

Amennyiben két vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűritagnak egy (1) szavazata van.

 

Egy Pályázó csak egy kategóriában érhet el helyezést.

 

A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni. Zsűrizés menete:

  • Zsűrizés: 2022. május 21. – 2022. június 5.

7./ Díjazás

A zsűri a meghirdetett témánként választja ki az első három helyezettet, akik az alábbi díjazásban részesülnek:

 

Fődíjak:

 

1. helyezett díja: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány

 

2. helyezett díja: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

 

3. helyezett díja: 5.000 Ft értékű ajándékutalvány

 

Közönség díj:

 

A legtöbb szavazatot kapott kép közönségdíjat nyer. A nyeremény értéke legkésőbb május 20-ig kerül közzétételre.

 

A megnyert díjak készpénzre át nem válthatóak.

 

8./ A díjak átvételével kapcsolatos szabályok

 

Témánként az első 3 helyezett az emlékplakettet és a helyezése alapján őt megillető utalványt a díjátadás helyszínén kapja meg. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Fotópályázat szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Pályázót a Fotópályázatból indoklás nélkül kizárja.

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!

 

Eger, 2022. 02.14

                                                                                                                                                             EJROK Egri Általános Iskola (Mozaik Suli)

1233347_655096504509721_147033855_n.jpg
bottom of page